O STANDARDZIE ZARZĄDZANIA

Standard Zarządzania Wiekiem MADOS (Maksymalnie Aktywny Doświadczony Opiekun Seniora) to zbiór wytycznych stworzonych przez zespół międzynarodowych ekspertów. Zastosowanie jego wytycznych umożliwia firmie skuteczne zarządzanie wiekiem (szczególnie utrzymanie w pracy osób w wieku emerytalnym). Domy opieki biorące udział w projekcie otrzymują certyfikat potwierdzające, że zapoznały się ze standardem i stosują zasady w nim opisane.
Certyfikat informuje potencjalnych klientów domów opieki o najwyższym standardzie zarządzania pracownikami, potwierdzonym odpowiednim certyfikatem. ZOBACZ WZÓR CERTYFIKATU.

Standard Zarządzania Wiekiem jest dokumentem określającym obszary aktywności pracowników z uwzględnieniem wskazania na wiek okołoemerytalny. Standard wyznacza normy i wskazuje działania mające na celu utrzymanie właściwych praktyk zawodowych w obszarze zatrudniania osób w wieku 50+.
Standard Zarządzania Wiekiem powstał na potrzeby realizacji projektu. Jednak jego nadrzędnym celem jest wejście do powszechnych działań Zarządzania Zasobami Ludzkimi i ustanowienie powszechnie stosowanych norm dla wskazanej grupy pracowników.
Standard wskazuje źródła tematyczne, opisuje ich znaczenie w kontekście pracowników w wieku okołoemerytalnym, ale również ukazuje rezultaty jakie mogą wynikać z Zarządzania Wiekiem. Codzienna współpraca z pracownikami w wieku dojrzałym zostaje przedstawiona w świetle pozytywnych aspektów. W dobie starzejącego się społeczeństwa globalnego Standard Zarządzania Wiekiem wychodzi naprzeciw pojawiającym się trudnością. Zwraca uwagę na potrzeby pracowników w wieku okołoemerytalnym, pomaga zdiagnozować obecną sytuację pracowników 50+ w przedsiębiorstwie (Checklista), ale przede wszystkim wskazuje na działania jakie powinny zostać wdrożone.