O PROJEKCIE

Projekt: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” o numerze POWR.04.03.00-00-0040/20-00 jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.

Głównym celem projektu jest utrzymanie aktywności zawodowej pracowników branży opiekuńczej w wieku przedemerytalnym i emerytalnym poprzez zastosowanie opracowanego we współpracy z partnerem ze Szwecji modelu wydłużenia aktywności zawodowej opiekunów osób starszych zatrudnionych w MŚP (wykorzystującego już istniejące w Szwecji rozwiązania) oraz wdrożenie opracowanych produktów do 31 grudnia 2022 w 50 placówkach.

W ramach nowego rozwiązania MSP uzyskają następujące narzędzia:
– Standard Zarządzania Wiekiem, przygotowany w oparciu o istniejącą bazę wiedzy partnera zagranicznego w przedsiębiorstwach świadczących komercyjne usługi opiekuńcze nad osobami z demencją, dot. następujących obszarów: Rozwój indywidualny i kształcenie pracowników: szkolenia, planowanie ścieżek kariery, ocena, motywowanie, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, kultura organizacyjna organizacja pracy, zwalnianie, zakończenie pracy, ciągłe doskonalenie, audyty. Standard ponad to będzie zawierał wytyczne, procedury i polityki, formularze i listy audytowe w odniesieniu do personelu w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
– Repozytorium online do gromadzenia wszelkich materiałów wynikających z wiedzy pracowników 50+
– Część wspierająca opiekunów osób starszych składająca się z:
1. Programu szkoleń – kompleksowy system doszkalający w formie stacjonarno – elearningowej dostosowany specjalnie do potrzeb osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, zawierający elementy wirtualnej rzeczywistości.
2. Coachingu – uwzględniającego kluczowe zagadnienia dla opiekunów, tj. radzenie sobie w warunkach zagrożenia epidemicznego.